Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen,
       aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de rijschool,
       behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.

1.2. In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken,
       blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers
       gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als
       bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand
       gewezen.

 

Artikel 2. Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:

2.1. de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld
       in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

2.2. de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;

2.3. de cursist zoveel mogelijk in/op hetzelfde voertuig rijdt en zal in principe ook het rijexamen in/op dit voertuig
       afleggen;

2.4 de aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en
       onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk
       drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden
       aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan;

2.5. de eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens;

2.6. alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen aanwezig zijn;

2.7. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het
       besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.

 

Artikel 3. Verplichtingen cursist

3.1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

3.2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen
       op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.

3.3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In
       dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.

3.4 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 48 uur voor de les, aan de rijschool melden.
       In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.

3.5. Een rijles die binnen 48 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.

3.6. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets dient de
       cursist de rijschool te machtigen via mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.

3.7.Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over
       zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijnalcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben
       op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

3.8. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie
       over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen
       examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.

3.9. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist
       verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool
       hiervoor niet aansprakelijk.

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor
       de praktijk- en theorieles contant te voldoen. De kosten van de leer- en lesboeken ten behoeve van de praktijk- en
       /of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
       overeengekomen.

4.2 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat
       geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken
       na kennisneming van de prijswijziging.

4.3. Indien een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, dan ontvangt de cursist een factuur. Indien deze
       factuur niet binnen 8 dagen wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim
       van betaling van de cursist, is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de
       vervaldatum van de factuur.

4.4. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden
       verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
       De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

4.5. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere
       overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden,
       althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen
       van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

4.6. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn
       vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen
       eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

 

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

5.1.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag contant en
       gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan de rijschool te worden voldaan.

5.2. Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de
       verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de rijschool is opgegeven.

5.3. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie
       examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.

 

Artikel 6. Praktijkexamen

6.1. Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft
       zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende
       kosten.

6.2. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum
       en tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te
       stellen examen.

6.3. Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

 

Artikel 7. Beëindigen van de lesovereenkomst

7.1. Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de cursist het recht
       om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden
       genomen en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden
       afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie
       van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde
       examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze
       opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 3.3. Bij afname van het pakket dienen de
       lessen binnen 18 maanden te worden gebruikt. Na 18 maanden komen de lessen te vervallen en is er geen restitutie
       meer mogelijk.

7.2. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste  periode, dan kan de cursist deze
       alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te
       zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het
       bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het
       door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele
       kortingen.

7.3. De rijschool kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool
       onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden
       waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.

7.4. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist. 

7.5. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool
       betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de rijschool
       deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens
       vervalt het recht op restitutie.

 

Artikel 8. Vrijwaring

De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens
de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;

- de cursist zich zo misdraagt dat ondanks ingrijpen van instructeur, verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;

- de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid
   kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;

- de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.

- de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor
daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade
die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

 

Artikel 10. Klachten

De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de
betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op
te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen
aan de directie van de rijschool.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan,
       zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.